Lulubay

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.lulubay.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.lulubay.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.lulubay.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.lulubay.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,

  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.lulubay.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

 6. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.lulubay.pl

 7. SPRZEDAWCAUSŁUGODAWCANorbert Doberstein, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą DAMITU Norbert Doberstein , z siedzibą pod adresem  Chobienia, ul. Górna 17, 59-305 Rudna, NIP: 692-208-86-96, adres e-mail: luluaby@onet.eu

 1. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 2. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.lulubay.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski (odstępstwem od tego jest informacja w opisie).

 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.lulubay.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

 3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

   

 4. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie wysyłany na adres e-mail Klienta.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  2. płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Paynow.

 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 57 1140 2004 0000 3702 8342 1354  (mBank )
  W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Po upływie 3 dni roboczych zamówienie zostaje anulowane.

 5. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.

 2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

  1. czas kompletowania Produktów wynosi do 2 dni roboczych,

  2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. 1-2 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatu InPost.

 4. Koszty transportu nieodebranej przesyłki ponosi kupujący.

 5. Produkty zakupione z opcją odbioru osobistego będą do odbioru w sklepie stacjonarnym w Chobieni, ul. Górna 17. Po opłaceniu zamówienia czas na jego odbiór wynosi 3 dni robocze. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane. Jeśli płatność była wykonana przelewem bankowym, pieniądze zostaną zwrócone tą samą metodą. Jeśli płatność była wykonana inną metodą, Kupujący otrzyma e-mail z prośbą o opadnie nr konta bankowego, na który zostanie zwrócona wartość zamówienia.

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

  2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lulubay@onet.eu lub pisemnie na adres: Lulubay, Chobienia, ul. Górna 17, 59-305 Rudna.

  3. Formularz reklamacyjny jest do pobrania w pliku PDF.

  4. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

  5. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Lulubay,  Chobienia, ul. Górna 17, 59-305 Rudna.

  6. Paczka wysyłana za pobraniem, usługą „e-przesyłka” oraz do punktów paczkowych nie będą przyjmowane. Przesyłka powinna być wysłana jako paczka za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.

  7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie obowiązuje, jeśli kupujący wiedział o istniejącej wadzie w momencie zawierania umowy.

  8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

  9. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. 

  10. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie koszty przesyłki pokrywa Sprzedawca. Przy odrzuconej reklamacji koszty przesyłki ponosi Kupujący.
  11. Koszty transportu nieodebranej przesyłki ponosi kupujący.
  12. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana w wiadomości e-mail lub SMS.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Lulubay,  Chobienia, ul. Górna 17, 59-305 Rudna.

 4. Paczka wysyłana za pobraniem, usługą „e-przesyłka” oraz do punktów paczkowych nie będzie przyjmowana. Przesyłka powinna być wysłana jako paczka za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

 6.  Jeśli konsument zdecyduje się odstąpić od zawartej przez Internet umowy sprzedaży w ustawowym, 14-dniowym terminie, ma obowiązek pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej – a więc kosztów odesłania towaru do Sprzedawcy.

 7. Zwracany towar musi posiadać oryginalnie przyczepione metki papierowe, być kompletny, w stanie niezmienionym i nie może nosić śladów użytkowania. Do zwrotu należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy- rezygnacji z zakupu – i podać numer konta do zwrotu wpłaconych środków.

 8. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży m.in., w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 11. Jeśli zwracany towar opłacony był za pomocą vouchera, zwrócone środki będą pod postacią zastępczego vouchera,

 12. Jeżeli płatność została zrealizowana za pomocą połączenia wybranej metody płatności oraz vouchera, najpierw zwrócimy wszystkie środki pobrane za pomocą alternatywnej metody płatności, a pozostała kwota w postaci zastępczego vouchera.

 13. W przypadku płatności łączonej, wymagane jest podesłanie numeru konta bankowego na pocztę w celu zwrotu środków, które zostały dopłacone przelewem.

 14. Zastępczy voucher będzie miał tę samą datę ważności, co oryginalny voucher.


§ 9

VOUCHER

 1. Jest ważny pół roku (183 dni) od daty zakupu,

 2. Jest wielokrotnego użytku – jeśli zamówienie jest na kwotę mniejszą niż wartość vouchera, pozostałą kwotę można wykorzystać na kolejne zakupy

 3. Nie podlega wymianie na gotówkę.

 4. Na voucherze jest umieszczony kod vouchera, który należy wprowadzić w koszyku w polu „ Kod kuponu”. Wartość vouchera zostanie automatycznie odjęta od zamówienia.

 5. Wykorzystując voucher w procesie zamówienia użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.

 6. Produkty, które zostały zakupione za pomocą vouchera można zwrócić. Jeśli voucher w całości pokrył kwotę zamówienia, zwrócone środki będą pod postacią zastępczego vouchera,

 7. Jeżeli płatność została zrealizowana za pomocą połączenia wybranej metody płatności oraz vouchera, najpierw zwrócimy wszystkie środki pobrane za pomocą alternatywnej metody płatności, a pozostała kwota w postaci zastępczego vouchera.

 8. Zastępczy voucher będzie miał tę samą datę ważności, co oryginalny voucher.

§10

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1.  
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Produktu.

 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 11

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 12

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lulubay@onet.eu

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

Shopping Cart